“Women’s Pin Meet Opens” – 1970. R.I.A.A. bowling

Womens Pin

Source: